گزارش ویدویی از بازدید کاردار سفارت کشور مالزی در ایران از کارخانه افرا صنوبر سبز ایرانیان در استان مرکزی ( شهرستان زرندیه )