مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آذر ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴۵,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا”  نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١۴٠١ به عدد ۴٨,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨.۵ درصد بیشتر از آذر ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٢.۴ واحد درصدی به ۶۵.٣ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٧,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵١.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١۴٠١ به ١,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  ٢,١ درصد و ١.٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴۵,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴,٣ درصد و ۴٨.۶ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت­ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
هم­چنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١۴٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٢,۵ درصد برای دهک دهم تا ۵١.٧ درصد برای دهک اول است.